Kennelkontakt

En Kennelkontakt er en person udpeget af DKK´s bestyrelse. Han/hun påtager sig at være bindeled mellem DKK og den enkelte opdrætter.

 

Kennelkontakten retter henvendelse, såvel anmeldt som uanmeldt til nye og gamle opdrættere, ligesom den enkelte opdrætter er velkommen til at søge hjælp og vejledning hos Kennelkontakten.

Kennelbesøg og kennelinspektioner har til formål at kontrollere, at betingelserne for opdræt af typiske, fysisk og mentalt sunde racehunde er tilstede. Det betyder, at forældredyrene har en god sundhedstilstand, at de holdes i passende omgivelser, og at DKKs stambogsføringsregler overholdes. 
 
Ligeså forskellige mennesker er, ligeså forskellige er opfattelserne af, hvorledes man skal passe sine hunde. Det er DKK uvedkommende, om opdrætteren betragter sit hundehold som erhvervsmæssigt eller ej. Forholdene kan variere fra race til race og fra person til person. Man kan lade sine hunde bevæge sig frit i sit private hjem eller benytte kennelrum og løbegårde, hvis det foretrækkes, men det skal altid sikres, at forholdene ikke er ringere, end de ville være, hvis stedet var underkastet politi- og veterinærmyndighedernes kontrol, jvf. Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater - jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13. maj 2005, som ændret ved lov nr. 530 af 6. juni 2007.
 

Det er kennelkontakternes og -inspektørernes opgave efter disse retningslinier at tage skønsmæssig stilling til dyrenes fysiske og mentale sundhedstilstand, forholdet mellem antallet og typen af hunde, de fysiske rammer og menneskelige ressourcer samt til den samlede æstetiske og hygiejniske status’ betydning for DKKs gode navn og rygte.
 

Kennelkontakt:

Gitte Børgesen
gitte-lars@adslhome.dk
Telefon: 20101857

Formand
Bettine Nordsejl

nordsejl@hotmail.com
Mobil: 22626764